شعبهشماره تماسسرپرست شعبه/ فروشهمراه
گیلان۰۱۳۳۳۶۹۰۶۸۶عباس ملکی۰۹۱۱-۹۳۵۴۵۱۰
گیلان۱۳۳۳۶۹۰۶۵۹کیومرث معصومی۰۹۱۱-۲۳۲۱۰۱۴
هرمزگان۰۷۶۳-۲۵۶۱۰۳۴عباس دهقانی۰۹۳۳-۵۰۹۵۰۵۷
تهران - جنوب۴۲۴۱۶۰۰۰اسماعیل احمدی۰۹۱۹-۹۳۲۸۹۷۹
تهران - شمال۴۲۴۱۶۰۰۰ناصر لاله۰۹۱۹-۲۱۲۸۵۰۵
قزوین و زنجان۰۲۸-۳۲۸۴۹۲۸۸مجید کیخا۰۹۱۲-۳۶۰۸۲۹۲
قزوین و زنجان۰۲۸-۳۲۸۴۹۲۸۸سجاد ارشادی۰۹۱۲-۸۹۸۵۲۷۳
اراک و قم۰۸۶-۳۴۴۵۸۲۰۰نوید بیات۰۹۱۸-۳۴۹۴۵۲۲
اراک و قمرضا متقی۰۹۱۸-۸۶۴۷۳۲۲
آذربایجان غربی۰۴۴-۳۲۴۲۲۴۴۶جعفرلو ۰۹۱۴-۳۴۶۳۱۲۴
آذربایجان غربیمجید مالکی۰۹۱۲-۳۹۳۷۷۱۶
آذربایجان شرقی -جلیلی۰۹۱۴-۴۱۵۷۹۵۲
اصفهان و چهارمحال-علی شهبازی۰۹۱۳-۳۱۱۸۴۲۷
خرم آباد و خوزستان۰۶۶۳۳۱۱۱۷۲۵-۶همایون شیر محمدی ۰۹۱۶-۹۵۵۴۷۴۱
کرج۰۲۶-۳۳۵۳۲۶۸۵محمد پوریان۰۹۱۲-۵۲۲۷۶۹۴
کرجقاسم نوری۰۹۱۹-۷۵۶۵۰۰۶
کرمانشاه و ایلام ۰۸۳-۳۴۲۷۶۶۲۲وریا فتاحی۰۹۱۸-۳۱۱۳۶۶۵
کرمانشاه و ایلام مظهر فتحی۰۹۱۸-۲۷۶۵۹۷۵
شیراز-کهکیلویه-بوشهر-محسن دانشمند۰۹۱۷-۱۲۶۷۲۴۶
گلستان-شهرام محبت۰۹۱۲-۴۶۰۶۸۶۵
مازندران۰۱۱-۳۲۰۷۴۰۷۲مهدی فرهودی۰۹۱۱-۱۵۴۴۸۵۹
مشهد۰۵۱-۳۶۹۱۴۰۷۶مهدی میرهاشمی۰۹۱۵-۳۱۱۲۳۷۵