تگ - دنیای کودکان

Baby

چگونه دنیای کودکان را بشناسیم؟

کودکان کوچک می توانند غیر قابل پیش بینی باشند. کودک تان می تواند یک ثانیه یک اسباب بازی را وسط مغازه به سمت زمین پرت کند و در ثانیه بعد آنقدر بامزه باشد و کارهای بامزه بکند که نتوانید کاری جز خندیدن به رویش بکنید. برای اینکه بدانید با...